Bevilling af hjælpemidler:
I forbindelse med kommunalreformen er serviceloven blevet ændret. Det betyder at fra d. 1.1.2007 er §97 afløst af §112. Dvs. at hjælpemidler fremover bliver bevilget ud fra §112.

Serviceloven §112
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet
Stk. 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
Stk. 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
Stk. 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

(Jurainformations lovhæfte om Servicelov/Dagtilbudslov, Juli 2007)

Tryk på enter for at søge